Regulamin toru kartingowego SADKARTING

Ustalenia ogólne
 
 1. Warunkiem korzystania z toru kartingowego jest wcześniejsze zapoznanie się Uczestnika lub Opiekuna prawnego z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowaniem go w formie elektronicznej w biurze toru kartingowego.

 2. Z toru mogą korzystać osoby o wzroście min. 135 cm. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów.

 3. Korzystanie z toru kartingowego jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru i sprzętu ustala organizator.

 4. Na życzenie Uczestników personel zobowiązuje się przeszkolić Uczestnika w zakresie obsługi sprzętu kartingowego.
 
Zasady bezpiecznego kartingu
 
 1. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Zapewnia także, że nie istnieją inne okoliczności które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie o nie spełnianie warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, stosowanej sygnalizacji i wskazówek Organizatora oraz jego personelu, a w szczególności:
  - Uczestnika obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdu podczas trwania jazdy.
  - Uczestnik nie może potrącać pojazdów innych uczestników korzystających z toru.
  - Jeździć w kierunku przeciwnym do wyznaczonego przez Organizatora.
  - Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć części garderoby, które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać.
  - Korzystać z pojazdu w trwałym obuwiu, pozwalającym na swobodne wykonywanie manewrów. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
  - Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy.
  - Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
  - Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.
  - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w skutek nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek personelu.
  - W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.
  - Regulamin obowiązuje z chwilą zaakceptowania w formie elektronicznej przez Uczestnika.

regulamin_icon