Regulamin toru kartingowego

Regulamin toru kartingowego SADKARTING

Ustalenia ogólne
 
 1. Warunkiem korzystania z toru kartingowego jest wcześniejsze zapoznanie się Uczestnika lub Opiekuna prawnego z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowaniem go w formie elektronicznej w biurze toru kartingowego.

 2. Z toru mogą korzystać osoby o wzroście min. 135 cm. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów.

 3. Korzystanie z toru kartingowego jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru i sprzętu ustala organizator. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę vat.

 4. Na życzenie Uczestników personel zobowiązuje się przeszkolić Uczestnika w zakresie obsługi sprzętu kartingowego.
 
Zasady bezpiecznego kartingu
 
 1. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Zapewnia także, że nie istnieją inne okoliczności które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie o nie spełnianie warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, stosowanej sygnalizacji i wskazówek Organizatora oraz jego personelu, a w szczególności:
  - Uczestnika obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdu podczas trwania jazdy.
  - Uczestnik nie może potrącać pojazdów innych uczestników korzystających z toru.
  - Jeździć w kierunku przeciwnym do wyznaczonego przez Organizatora.
  - Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć części garderoby, które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu (zdjąć szaliki, kominy,zapiąć kurtki). Dotyczy to także długich włosów, które należy związać.
  - Korzystać z pojazdu w trwałym obuwiu, pozwalającym na swobodne wykonywanie manewrów. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
  - Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy.
  - Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
  - Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.
  - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w skutek nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek personelu.
  - W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.
  - Regulamin obowiązuje z chwilą zaakceptowania w formie elektronicznej przez Uczestnika.

  Zasady realizacji voucherów 

  1. Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet lub wybrane produkty dostępne w barze.
  2. Tor kartingowy Sadkarting posiada w sprzedaży vouchery, które można zrealizować wyłącznie na torze Kartingowym Sadkarting w Białymstoku.
  3. Vouchery barowe obowiązują tylko na produkt wskazany na voucherze.
  4. Nie ma możliwości dopłaty do voucherów ani ich wymiany na inny rodzaj.
  5. Przed przejazdem gokartem voucher należy wymienić w kasie toru na bilet. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.
  6. Podstawą realizacji vouchera jest posiadanie jego papierowej wersji. W przypadku gdy Klient posiada voucher w formie papierowej  zobowiązany jest do oddania go w kasie.
  7. Vouchery obowiązują we wszystkie dni tygodnia. Jednakże voucher ma określony termin ważności – na blankiecie widnieje informacja do jakiej daty (włącznie) można go wymienić na bilet.
      Nie ma możliwości  przedłużenia terminu ważności voucherów. Vouchery, na których widnieje adnotacja:“Ważna 6 miesięcy od daty zakończenia pandemii“ – ważność tych voucherów liczona jest od maja 2020r, czyli od momentu, kiedy rząd pozwolił nam ruszyć.
  8. Posiadanie vouchera nie gwarantuje możliwości zakupu biletu. W przypadku deszczowej pogody tor kartingowy pozostaje zamknięty.
  9. Vouchery nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi.
  10. Posiadacz vouchera jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej.
  11. Posiadacz vouchera przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania kolejnego posiadacza o zasadach korzystania z voucherów określonych w niniejszym dokumencie.
  12. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Tor Kartingowy Sadkarting posiadacz vouchera nie jest uprawniony do jego odsprzedaży.
  13. Wszelkie reklamacje dotyczące voucherów zakupionych przez przedsiębiorców, a następnie przekazane osobom trzecim, mogą zostać zgłoszone tylko przez osobę reprezentującą przedsiębiorcę, który     zamawiał vouchery.
  14. W przypadku voucherów zakupionych przez osobę fizyczną do reklamacji musi zostać dołączony dowód zakupu.
  15. Tor Kartingowy Sadkarting nie przyjmuje zwrotów voucherów.

 

CENNIK:

1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

2. Promocje nie łączą się ze sobą. Żadna akcja promocyjna nie dotyczy „Pakietów startowych“ jak i karnetów.

3. Pakiety Startowe, zarówno podstawowy jak i rozszerzony są pakietami niepodzielnymi, są to pakiety przypadające na jedną osobę, wykorzystujemy je od razu po zakupie, nie przechodzą na inny termin.

(Jedziemy osiem minut pauza podczas której jadą inni klienci i  wsiadamy na kolejne osiem minut).

4. Karnety mają określony termin ważności:

Wszystkie karnety mają trzy miesięczny termin ważności liczony od dnia zakupu. Po okresie ważności przejazdy niewykorzystane zostają zamrożone, dopiero doładowanie karty nowym karnetem daje możliwość realizacji przejazdów zamrożonych.

5. Karnety można zrealizować wyłącznie na torze Kartingowym Sadkarting w Białymstoku.
6. Nie ma możliwości dopłaty do karnetów ani ich wymiany na inny rodzaj.
7. Karnety są imienne nabijane na kartę GokartSystem. Na karnecie porusza się jedna osoba wskazana imiennie na karcie. Karnety nie są podzielne.
8. Karnet obowiązuje we wszystkie dni tygodnia. Jednakże karnetr ma określony termin ważności. Nie ma możliwości  przedłużenia terminu ważności karnetu.
8. Posiadanie karnetu nie gwarantuje możliwości zakupu biletu. W przypadku deszczowej pogody tor kartingowy pozostaje zamknięty.
9. Karnety nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi.
10. Tor Kartingowy Sadkarting nie przyjmuje zwrotów karnetów.
regulamin_icon